جدول فوق بیانگر این است که وقتی خودرو زیر آفتاب پارک می شود، از دقایق اول تا یک ساعت بعد، میزان درجه حرارت داخل خودرو چگونه تغییر می کند. اگر دمای بیرون بیست درجه باشد طی ۵ دقیقه داخل خودرو ۲۴ درجه و پس از یک ساعت به ۴۶ درجه سانتیگراد می رسد. در ستون آخر حرارت بیرون از خودرو ۴۰ درجه است که بعد از یک ساعت به ۶۶ درجه سانتیگراد رسیده. 
دقت کنید که دمای ذوب اکثر عدسی ها در محیط بسته 42 درجه و عدسی های طبی 1.50  حدود 68 درجه و  عدسی های فشرده حدود 78 درجه هست و با نزدیک شدن به دمای ذوب، پوشش عدسی دچار ترک و ریش ریش شدن لایه آنتی رفلکس می شود.