با توجه مشکلات واحدهای درمانی و مؤسساتی که به دنبال نیروی جویای کار در حیطه بینائی سنجی و عینک ساز هستند در بخش نظرات می توانند درج کنند تا در اینجا ثبت گردد.

نوشتن شهر و شماره تماس برای ثبت الزامی می باشد.


اپتومتریست با ده سال سابقه کار جهت کار فقط در شهر تهران .‌۰۹۹۲۴۷۰۸۰۹۹


به اپتومتریست جهت همکاری در درمانگاه منطقه شرق تهران شیفت بعدازظهر نیازمندیم 

09376379392


به یک اپتومتریست جهت همکاری در شهر نورآباد ممسنی استان فارس نیازمندیم ۰۹۱۷۷۲۲۰۲۱۸


به یک اپتومتریست جهت همکاری در شهر آبادان با امکانات رفاهی وحقوق مکفی وبیمه نیازمندیم 09195801361